Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ:
RAZAT STYLE SK, s r.o. Hospodárská 26, 917 01 Trnava, IČO: 36234524 IČ DPH: SK2020164762, Tel: 0908 063 016, objednavky@awashop.sk

Zodpovedná osoba: e-mail: zodpovedna-osoba@awashop.sk

Zásady ochrany osobných údajov Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa a Informáciou o účeloch spracúvania, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov spracúvania, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.
Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje budú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V prípade, ak právny základ bude zmluva: Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu. Vprípade, ak právny základ bude zákon: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje,
v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade,ak právny základ bude súhlas: dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolaťVprípade,ak právny základ je oprávnený záujem, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Aké máte práva?
Odvolať súhlas v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať oznámením o odvolaní súhlasu elektronicky na emailovú adresu zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa, písomne alebo osobne u prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali pred jeho odvolaním.

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, ato najmä zpohľadu, či nie sme tieto údaje povinní spracúvať na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, vtakom prípade by Vašej žiadosti nebolo možné vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa domnievate, že nemáme legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, máte možnosť podať námietku,pričom ak sa preukáže, že nami uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad Vašimi záujmami,nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail:statny.dozor@pdp.gov.sk,https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zasielanie noviniek na e-mail
Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách a zvýhodnených akciách?
Prihláste sa k odberu noviniek
Zasielať
 


 
 
 

Apek

©2017 RAZAT STYLE SK, s r.o., All rights reservedZačiatok stránky
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobný odber Voderady
zadarmo!
Navštívte Awashop.sk - Superfoods, Kozmetika v ShopMania