Šungitové výrobky

Šungit (4 forma uhlíka) má značne neobyčajné zloženie, štruktúru, fyzikálne a chemické vlastnosti, má záhadný pôvod a široké spektrum využitia. Vedecké výskumy preukázali rad úžasných vlastností šungitu. Jedná sa nielen o liečivé kamene, ale aj rušičky geopatogénnych zón a úpravu vody.

Šungit je špecifická prekambrická hornina obsahujúce uhlík, ktorá dostala svoj názov po karelskej dedine Sung na brehu Onežského jazera. Forma uhlíka, z ktorého je šungit zložený, je charakterizovaná ako nekryštalické, podobná Fullerene, metastabilné, negrafitujicí, tvoriaci matricu, v ktorej sú rovnomerne rozmiestnené vysoko disperznej silikáty.

Analógia štruktúry šungitu Zažoginského ložiská v republike Karélie nie sú v iných regiónoch Ruska ani v zahraničí zatiaľ objavené. Šungit je charakterizovaný vysokou odolnosťou, nepriepustnosťou, chemickou stálosťou, elektrickou vodivosťou, vysokou aktivitou v oxidačno redukčných procesoch, v fragmentovaných stave má schopnosť miešať sa so všetkými komponentmi. Všetky tieto jeho vlastnosti ho umožňujú používať v mnohých odvetviach priemyslu.

Ako pripraviť Šungitová vodu?

Šungitová výrobky:

 

Šungit je specifická prekambrická hornina obsahující uhlík, která dostala svůj název po karelské vesnici Šuňga na břehu Oněžského jezera. Forma uhlíku, z něhož je šungit složen, je charakterizována jako nekrystalická, podobná fullerenu, metastabilní, negrafitujicí, tvořící matrici, v níž jsou rovnoměrně rozmístěné vysoce dispersní silikáty.

 

Analogie struktury šungitu Zažoginského ložiska v Republice Karelie nejsou v jiných regionech Ruska ani v zahraničí zatím objeveny. Šungit je charakterizován vysokou odolností, nepropustností, chemickou stálostí, elektrickou vodivostí, vysokou aktivitou v oxidačně redukčních procesech, v rozdrobeném stavu má schopnost mísit se s veškerými komponenty. Všechny tyto jeho vlastnosti jej umožňují používat v mnoha odvětvích průmyslu.

 

Šungit klasifikujeme dle množství obsahujícího uhlíku, dle toho rozlišujeme:

 

 • nízkouhlíkaté (dо 5 % С);
 • středně uhlíkaté (5–25 % С);
 • vysoce uhlíkaté šungitové horniny (25–80 % С);
 • 95% a více šungit ELLITE.

 

Šungit má tyto vlastnosti:

 

 • tvrdost dle mineralogické škály 3–3,5;
 • měrná hustota 1840–1980 kg/m³;
 • v popelu obsahuje prvky V, Ni, Mo, Cu, Ce, As, W;
 • vysoká mrazuvzdornost;
 • téměř nepodléhá oděrům.

 

Vědecké výzkumy a zkoušky šungitových hornin stanovily vlastnosti tohoto unikátního nerostu:

 

 • schopnost stínit elektromagnetické záření;
 • sorpční a katalytické vlastnosti;
 • baktericidní vlastnosti;
 • vysoká elektrická vodivost.

 

Mnozí vědci na celém světě se pokoušejí synteticky vyrobit materiály s podobnými vlastnostmi. V Karelii však již před 2 miliardami let sama příroda vytvořila šungit, který léčí, čistí, ozdravuje, normalizuje, regeneruje a navíc napomáhá růstu.

 

Americkým chemikům se podařilo syntetizovat fullereny – zásadně novou formu existence uhlíku. Uhlík, jak je známo, je základem života na Zemi (energie nutná pro organismy vzniká v buňkách díky okysličování uhlíku). Do nedávna byly vědě známy tři krystalické modifikace uhlíku: nejtvrdší – diamant, nejměkčí – grafit a uměle syntetizovaný – karbin. Fullereny jsou čtvrtou formou existence uhlíku, kterou teoreticky zdůvodnili a později objevili ve složení tzv. uhlíkových hvězd američtí astronauté, za což získali i Nobelovou cenu.

 

Umělá výroba fullerenů otevřela lidstvu lákavé perspektivy, obzvlášť ve sféře lékařství, protože fullereny se ukázaly jako do této doby nejsilnější z objevených antioxidantů.

 

Jediným z přírodních zdrojů fullerenů (při čemž ihned 2 druhy С60 и С80) je šungit, který objevil ruský emigrant v USA, profesor S. Cipurskij. Po jeho senzačním objevu se celý svět v jediném okamžiku dozvěděl, jakým unikátním pokladem oplývá Rusko.

 

Skeptiků bylo mnoho. Bylo těžké uvěřit, že se nerost může stát všelékem proti nemocím. Lithoterapie – léčení kameny, se jevilo jako přežitek nevzdělaných předků. Ale šungitová voda léčila vnitřní onemocnění, šungitová pasta ztišovala vnější bolest a hojila popáleniny.

 

Ještě v roce 1986, po havárii na Černobylské atomové elektrárně, Ukrajina stínila šungitovým štěrkem jaderný reaktor. Následky technologické katastrofy se podstatně snížily díky absorpci radiace kamene – zachránce šungitu a jeho „bílému bratru" zeolitu.

 

Všichni lékaři a léčitelé tvrdí, že se člověk má stravovat a léčit tím, co je v prostředí jeho přebývání. Není třeba něco vymýšlet, jenom se zastavit, přijmout bezcenný dar přírody a uvěřit mu.

 

Karelský šungit

 

Karelský šungit. Pod tímto názvem jsou šungitové horniny všeobecně známy ve světě jako jedinečný přírodní materiál. Je neobvyklý původem, strukturou obsaženého uhlíku a strukturou samotných hornin. Tímto se vysvětluje řada neobvyklých fyzikálních, chemických, fyzikálněchemických a technologických vlastností, patřících právě jen těmto horninám.

 

Léčivé vlastnosti šungitu jsou známy již více než 300 let. Již Petr I. v roce 1719 založil lázně Marcialnyje vody v Karelii pro léčení nemocných a raněných vojáků. V této době byl karelský šungit nazýván "aspidným kamenem" a vojákům, kteří se vydávali na cestu předepisovaly nošení kousku šungitu ("aspidný kamen") ve svých tornách a kladení do hrnků pro dezinfekci vody.

 

Mezí místními obyvateli jsou již dávno známé léčivé vlastnosti vody z pramene "Carevnin ključ" a "Tri Ivana", která protéká skrz šungitové horniny. Až teprve v roce 1878 dostaly tyto unikátní horniny název šungit od jména obce Šuňga, která se nachází na břehu Oněžského jezera. Od tohoto okamžiku začaly první geologicko-průzkumné a zkušební práce, jejichž operativnost se vysvětluje válečnou situací v Rusku a přípravou k Rusko-turecké válce. Karelský šungit na sebe původně upozornil jako možné energetické palivo, ale pokus o jeho pálení se naštěstí nepodařil.

 

Ve XXI. století karelský šungit přichází do hospodářské sféry jako víceúčelová minerální surovina obsahující uhlík, vyžadována pro různé odvětví průmyslu, zemědělství, různé oblasti životní činnosti člověka  a v současné době je právem nazývána národním nerostem Karelie.

 

Karelský šungit je:

 

 • přírodní antioxidant, schopný zvýšit imunitu člověka k vážným onemocněním;
 • sorbent, čistící vodu i vzduch od mnohých organických i anorganických sloučenin;
 • katalyzátor zabezpečující rozklad sorpčních organických látek a regeneraci sorpčních vlastností;
 • nositel vysokého spektra mikroelementů a biologicky aktivních látek, intenzifikujících biologické procesy v organismu člověka a zvířatmateriál stínící negativní vliv elektromagnetického záření různého charakteru.

 

Šungitové horniny

 

Šungitové horniny Zažoginského naleziště jsou podrobně prostudovány a již se široce používají:

 

 • V železářském průmyslu a jeho poptávka není plně uspokojena.
 • Již více než 10 let se vyrábějí omítky a podlahové krytiny na bázi šungitu, které stíní elektromagnetické záření.
 • Zavedena výroba filtrů pro domácnost s použitím šungitových hornin.
 • Zbudovány čističky pro čištění povrchových odpadních vod v Moskvě a Sankt-Petěrburgu (Rusko).
 • V Rusku se vyrábí nové pneumatiky s použitím šungitové náplně, díky níž jsou zlepšeny jejich technické a technologické charakteristiky.

 

V současné době to není zdaleka úplný soupis oblastí praktického použití šungitových hornin.

 

Šungit jako přirozený přírodní komplexní sorbent má řadu výhod:

 

 • Nízké náklady ve srovnání s aktivním uhlím a jinými sorbenty;
 • Vysoká efektivita sorpce;
 • Unikátní baktericidní vlastnosti;
 • Netoxický;
 • Radioaktivně bezpečný.

 

Fullereny

 

Molekula fullerenu, zvláštní forma čistého uhlíku, byla poprvé objevena v roce 1985 (parolýzou grafitu). Fullerenů je řada typů, lišících se počtem uhlíkových atomů. Ty potom vytvářejí spletité prostorové (nano) konstrukce, které natolik připomínají kopule (složené z pěti a šestiúhelníků), jaké navrhoval americký architekt Buckminster Fuller, po němž získaly své jméno.V současnosti jsou získávány fullereny umělou cestou.

 

Šungit je jediný v současné době známý minerál, který obsahuje přírodní fullereny (směs molekul C60 a  C70). Menší fullereny se vyskytují, byť ve velmi malých množstvích, i v přírodě, a to v uhelných vrstvách a v sazích. Fyzikální vlastnosti fullerenů závisí v prvé řadě na počtu atomů, které celá konstrukce obsahuje. Nejstabilnější a nejlépe probádanou molekulou je fulleren obsahující 60 uhlíkových atomů C60, který svou formou připomíná fotbalový míč. Speciální válcovou formou jsou i uhlíková nanovlákna, která měří v průměru jen několik namometrů. Vynikají vysokou pevností, odolností vůči teplu a zejména vysokou schopností vodit elektrický proud. V roce 1993 bylo dokázáno, že fullereny lze nalézt i v přírodě v sazích po úderu blesku.

 

Šungit – vlastnosti:

 

 • hustota 2,1–2,4 g/cm3
 • pórovitost do 5 %
 • pevnost v tlaku 1000–1200 kg/cm3
 • elektrická vodivost 1500 siм/м
 • koeficient tepelné vodivosti 5 Vt/м2 oК
 • vyvinutá vnitřní plocha do 20 м2/g
 • adsorpční aktivita:
  • po fenolu – 14 mg/g
  • po „thermolysis“ smole – 20 mg/g
  • po ropným látkám - 40 mg/g
 • adsorpčně aktivní vůči baktericidním buňkám, patogenním mikrobům atd.  
 • částice šungitu mají bipolární vlastnosti, důsledkem toho je vysoká adheze a schopnost šungitu se mísit bez výjimky se všemi látkami 
 • antibakteriální vlastnosti

 

Chemické složení šungitu:

 

 

 

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

S

C

H2Oкрис

57,0

0,2

4,0

2,5

1,2

0,

0,2

1,5

1,2

29,0

4,2

 

 

H2krys. je součásti chloritanu, slída.

 

Základní vlastnosti šungitu:

 

 • Silné redukovadlo v termických procesech – je to nový přídavný materiál pro tavení slévarenského surového železa. Feroslitin, pro získání karbidu křemíku, metalického křemíku, materiál používaný v procesech odstruskování.
 • Sorpční vlastnosti, vysoká mechanická odolnost, katalytické, redukční a baktericidní vlastnosti šungitu jej umožňují používat jako materiál pro úpravu odpadních vod, které obsahují ropné látky, jako čistící vložku v systému centrálního zásobování vodou v a dalších procesech biologické dezinfekce.
 • Vysoká mechanická odolnost, elektrická vodivost a stínicí vlastnosti. Schopnost interakce se všemi spojovacími komponenty zabezpečuje získávání stavebních materiálů v podobě cihly, betonu, zednické malty a omítky s elektrovodivými vlastnostmi, schopnými stínit elektromagnetická záření vysokých kmitočtů.
 • Bipolární vlastnosti jemnodisperzních šungitových prášků, obsahujících uhlíkové a silikátové složky, určují schopnost vytvářet směsi bez výjimky se všemi látkami a vytvářet vysoce nasycené kompozity, včetně na bázi kaučuku. Šungitová plnidla se velmi dobře uplatnila v recepturách gum pro výrobu protektorů automobilových pneumatik, pryžových technických výrobků, získávání speciálních pryží a také ve výrobě plastů, polypropylenů, a jako plnidla pro výrobu elektrovodivých, antikorozních barev a barev proti připékání.
 • Biologická aktivita šungitu jej umožňuje efektivně používat v zemědělství jako agronomický přihnojovací prostředek pro rostliny (hnojivo s dlouhodobým účinkem), urychlující jejich růst a zabraňující onemocněním, krmivové přídavky pro zvířata a také v lékařství jako protialergický, antipruriginózní a protizánětlivý prostředek.

 

Zobraziť viac Zabalit
Cena a štítky
77 produktov
Krištáľové sklenené gule Feng shui 60mm
Kód:awa1806

Krištáľové sklenené gule Feng shui 60mm

6,63 EUR
Skladom > 5 ks
Krištáľové sklenené gule Feng shui 60 mm, harmonizuje prostredie.
Krištáľové sklenené gule Feng shui 70mm
Kód:awa1807

Krištáľové sklenené gule Feng shui 70mm

12,04 EUR
Skladom > 5 ks
Krištáľové sklenené gule Feng shui 70 mm, harmonizuje prostredie.
Šungitová okruhliaky tromlovaný do 50g leštené
Kód:awa1957

Šungitová okruhliaky tromlovaný do 50g leštené

3,29 EUR
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
Šungitová okruhliaky tromlovaný do 50 g leštené, krajina pôvodu: Krélie.
Šungitová okruhliaky tromlovaný nad 50g leštené
Kód:awa1958

Šungitová okruhliaky tromlovaný nad 50g leštené

3,71 EUR
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
Šungitová okruhliaky tromlovaný nad 50 g leštené, z Karélie
Šungitová krém FORTE na telo s včelím jedom 75 ml
Kód:awa2202

Šungitová krém FORTE na telo s včelím jedom 75 ml

10,79 EUR
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
Šungitová krém FORTE na telo s včelím jedom 75 ml je krém vhodný nielen s opuchmi.
Šungitová harmonizér, 2 gule 35mm
Kód:awa2704

Šungitová harmonizér, 2 gule 35mm

29,54 EUR
Skladom 5 ks
Bioenergetický harmonizér - guľa sily. Harmonizér sa skladá z dvoch gulí rovnakej veľkosti 35 mm zo ...
Aktivujúci šungit krém - balzam 75ml
Kód:awa3112

Aktivujúci šungit krém - balzam 75ml

7,88 EUR
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
Balzam sa šungitom je vhodný pre starostlivosť o pokožku v olasti kĺbov a chrbtice
Prírodná sada na čistenie vody krištáľ, jantár, zeolit ​​100g
Kód:awa3523

Prírodná sada na čistenie vody krištáľ, jantár, zeolit ​​100g

8,29 EUR
Skladom 3 ks
Šungitová voda s jantárom, krištáľom a zeolitom je skvelý, úplne prírodný nápoj, ktorý získate úprav...
Šungitový prívesok kvet života
Kód:awa3558

Šungitový prívesok kvet života

12,04 EUR
Skladom > 5 ks
Šungitový prívesok kvet života je dodávaný so šnúrkou.
Šungit ELITTE valoun 27 -30 gramov
Kód:awa3572

Šungit ELITTE valoun 27 -30 gramov

27,46 EUR
Skladom 1 ks
Šungit ELITTE je veľmi vzácnu formu minerálu (minerálna rarita, obsah uhlíka 98 %, bežný šungit má o...
Shungit základňa na mobil
Kód:awa3574

Shungit základňa na mobil

31,63 EUR
Skladom 3 ks
Leštěný šungitový podstavec (stojan) na mobilní telefon.
Šungit ELITTE valoun 6 -7 gramov
Kód:awa3576

Šungit ELITTE valoun 6 -7 gramov

8,29 EUR9,54 EUR
Skladom > 5 ks
Šungit ELITTE je velmi vzácnou formu minerálu (minerální rarita, obsah uhlíku 98 %, běžný šungit má ...
-13 %
Šungit ELITTE valoun 8 -9 gramov
Kód:awa3577

Šungit ELITTE valoun 8 -9 gramov

10,79 EUR11,63 EUR
Skladom > 5 ks
Šungit ELITTE, jeden valón s hmotnosťou 8 -9 g
-7 %
Šungitové vajcia 5 cm s podstavcom
Kód:awa3629

Šungitové vajcia 5 cm s podstavcom

35,79 EUR
Skladom 3 ks
Možno použiť na dekoratívne účely a tiež ako pohlcovač elektromagnetického žiarenia.
Šungitová pyramída 6 cm neleštená
Kód:awa3630

Šungitová pyramída 6 cm neleštená

12,46 EUR
Skladom > 5 ks
Šungitová pyramída je známa svojim účinkom ako pohlcovač elektromagnetického žiarenia alebo na neutr...
Šungitová doštička, priemer 20cm - kvet života.
Kód:awa3817

Šungitová doštička, priemer 20cm - kvet života.

145,8 EUR
Skladom 2 ks
Šungitová doštička, priemer 20cm - kvet života.
Šungit krém na telo 100ml
Kód:awa3910

Šungit krém na telo 100ml

8,29 EUR
Tento produkt sa nedá zakúpiť
Na dotaz
•Gél-balzam bol vytvorený na báze šungitu, kostihoja, mochyne (zábelníka) bahenné, rastliny so silný...
Šungitová pyramída 6 x 6 cm

Šungitová pyramída 6 x 6 cm

11,78 EUR bez DPH14,13 EUR
Skladom > 5 ks
Kód:awa964
Kryštálová voda Strach a depresie + darček šungit 100g

Kryštálová voda Strach a depresie + darček šungit 100g

8,65 EUR bez DPH10,38 EUR
Skladom > 5 ks
Výpredaj
Kód:awa3543
Šungit ELITTE úlomky 20g

Šungit ELITTE úlomky 20g

13,29 EUR9,38 EUR bez DPH11,25 EUR
Dostupné do týdne
-15 %
Kód:awa197
Prírodná sada na čistenie vody krištáľ, jantár, šungit ELITE

Prírodná sada na čistenie vody krištáľ, jantár, šungit ELITE

7,95 EUR bez DPH9,54 EUR
Skladom > 5 ks
Výpredaj
Kód:awa3537
Šungitová pyramída 5 x 5 cm leštená

Šungitová pyramída 5 x 5 cm leštená

9,20 EUR bez DPH11,04 EUR
Skladom > 5 ks
Kód:awa752
Šungitová pyramída 4 x4 cm leštená

Šungitová pyramída 4 x4 cm leštená

7,61 EUR bez DPH9,13 EUR
Skladom > 5 ks
Kód:awa751
Prírodné sada na čistenie vody ruženín, jantár + darček šungit

Prírodné sada na čistenie vody ruženín, jantár + darček šungit

6,08 EUR bez DPH7,29 EUR
Skladom > 5 ks
Výpredaj
Kód:awa3425
Prírodné sada na čistenie vody krištáľ, jantár, olivín + darček šungit

Prírodné sada na čistenie vody krištáľ, jantár, olivín + darček šungit

7,61 EUR bez DPH9,13 EUR
Skladom 4 ks
Výpredaj
Kód:awa3427
Šungitová pyramída 6 x 6 cm

Šungitová pyramída 6 x 6 cm

11,78 EUR bez DPH14,13 EUR
Skladom > 5 ks
Kód:awa964
Kryštálová voda Strach a depresie + darček šungit 100g

Kryštálová voda Strach a depresie + darček šungit 100g

8,65 EUR bez DPH10,38 EUR
Skladom > 5 ks
Výpredaj
Kód:awa3543
Šungit ELITTE úlomky 20g

Šungit ELITTE úlomky 20g

13,29 EUR9,38 EUR bez DPH11,25 EUR
Dostupné do týdne
-15 %
Kód:awa197
Prírodná sada na čistenie vody krištáľ, jantár, šungit ELITE

Prírodná sada na čistenie vody krištáľ, jantár, šungit ELITE

7,95 EUR bez DPH9,54 EUR
Skladom > 5 ks
Výpredaj
Kód:awa3537
Šungitová pyramída 5 x 5 cm leštená

Šungitová pyramída 5 x 5 cm leštená

9,20 EUR bez DPH11,04 EUR
Skladom > 5 ks
Kód:awa752
Šungitová pyramída 4 x4 cm leštená

Šungitová pyramída 4 x4 cm leštená

7,61 EUR bez DPH9,13 EUR
Skladom > 5 ks
Kód:awa751
Prírodné sada na čistenie vody ruženín, jantár + darček šungit

Prírodné sada na čistenie vody ruženín, jantár + darček šungit

6,08 EUR bez DPH7,29 EUR
Skladom > 5 ks
Výpredaj
Kód:awa3425
Prírodné sada na čistenie vody krištáľ, jantár, olivín + darček šungit

Prírodné sada na čistenie vody krištáľ, jantár, olivín + darček šungit

7,61 EUR bez DPH9,13 EUR
Skladom 4 ks
Výpredaj
Kód:awa3427
NajpredávanejšieNovinky
Zasielanie noviniek na e-mail
Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách a zvýhodnených akciách?
Prihláste sa k odberu noviniek
Zasielať
 


 
 
 

Apek

©2017 RAZAT STYLE SK, s r.o., All rights reservedZačiatok stránky
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobný odber Voderady
zadarmo!
Navštívte Awashop.sk - Superfoods, Kozmetika v ShopMania