Voda je klíčový základní element, který je nezbytný jak lidský život, tak také pro faunu, flóru a celou přírodu. U člověka obsahuje tělo 70 - 90% vody (ve stáří tento podíl klesá až na 60%), u rostlin a plodů je to podobné. Již 20% ztráta vody je pro člověka smrtelná a také, pokud vypije člověk více jak 6 litrů vody během jedné hodiny. Více

V roce 2030 podle studie OSN z roku 2009 bude žít polovina lidstva v oblastech s akutním nedostatkem vody (info.cz), pokud my lidé nezměníme přístup k vodě a díky tomuto faktu hrozí konflikty o vodu.

 • současná rozloha rybníků v Česku je zhruba 50 tisíc hektarů – o více než třetinu méně než v osmdesátých letech 18. století.(77 tisíc hektarů) a v roce 1840 jen pouze 35 tisíc (zdroj Václav Makrlík) 

Člověk a voda:

 • bez vody vydržíme cca 5-7 dní, zemřít však můžeme i za pár hodin při přehřátí, dehydrataci a ztrátě iontů - tj. když objem krevní plazmy se díky zahuštění a ztrátě vody sníží o 10-20 %
 • voda se do těla vstřebává hlavně z tenkého střeva cca 80% (zbytek žaludek, tlusté střevo a konečník)
 • slaná voda dehydratuje organismus
 • lidské tělo je ze 70% tvořeno vodou, podobně jako povrch planety Země
 • rozklad cukrů a tuků produkuje 2-3 decilitry tzv. metabolické vody denně - Prof. Dr. František Vyskočil, DrSc., z katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty UK a Fyziologického ústavu AV ČR
 • zadržování vody v těle může být způsobeno potlačováním nebo zablokovaním emocí (pokud emoce uvolníme a doplníme pohybem, zadržovaná voda se uvolní)
 • čistota vody: léky na cukrovku a vysoký tlak zamořily vodu, lék na cukrovku metformin našli vodohospodáři v Česku ve 100 procentech vzorků měření kvality vody (2017), bohužel hladiny těchto látek (léky, antibiotika, mikroplasty, metabolity pesticidů, pesticidy atd.) nejsou sledovány v testech pitné vody dle příslušných norem
 • státy, které mají kritický nedostatek vody: Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Libye, Saúdská Arábie, Jordánsko, Irán, Nigérie, Singapur (2019)
 • voda byla, je a bude jedním z limitujících faktorů úrovně života společnosti, říká prof. Bárta (např. vysychání Sahary v průběhu šestého tisíciletí před Kristem vedlo ke vzniku staroegyptského státu na sklonku čtvrtého tisíciletí před Kristem)

Na celém světě pije odsolenou mořskou vodu 300 milionů lidí, to je cca 3,9 % světové populace (2019), vznikají tu však dva problémy, odsolovací zařízení potřebují velké množství energie a využívají elektřinu vyrobenou zejména z fosilních zdrojů a tím zvyšují produkci skleníkových plynů v atmosféře. Druhým problémem je solanka z továren, která se vrací do moře, to zvyšuje koncentraci solí v mořích a poškozuje mořské ekosystémy zejména v přímořských městech. Odsolování se tak v současné době stává kvetoucím byznysem

Několik stručných faktů o vodě:

 • cca 71% plochy planety tvoří voda, zejména v oceánech, avšak sladká voda tvoří pouze cca 0,5% veškeré vody na zemi
 • Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje minimálně 100 litrů vody na den a osobu, jedná se výhradně o vodu pro potřeby lidí a domácností
 • rozlišují se čtyři skupenství vody – pevné, kapalné, plynné a plazmatické
 • vodu přirozeně na planetě zadržují lesy a vegetace
 • povodně a sucha - rub a líc jedné mince (které se v průběhu času mění jak okoloběh JIn a Jang)
 • zásoby vody se vytváří ve vyšších horských polohách, zdravý les nejen reguluje množství vody v potocích a říčkách (zadržuje vodu jako houba), ale mění se i její chemické složení
 • vodu přijímáme i kůží cca 1l litr za den (sprchování, koupání atd.)
 • voda reguluje hladinu cholesterolu v těle (ředí krev, cévy jsou pružnější - nezraňuje je tzv.lepkavou hustou kreví) a mění jeho pH.
 • voda je také nosič informace (můžeme porovnat pramenitou vodu s vodou balenou) a má tzv. paměť vody, zaznamenává pomocí klastrů vše, co se děje v jejím okolí (vidí, slyší, cítí..atd.) podle Masara Emota, kniha Léčivá síla vody
 • lidské emoce dokážou silně ovlivnit strukturu a vlastnosti vody (Prof. Korotkov, Dr.Emoto)
 • semínka moringy dokáží vyčistit vodu a také pokud dáme znečištěnou vodu na slunce min. na 24 hodin zničí baktérie (tento efekt se používá v Africe)
 • voda když přirozeně proudí se nabíjí a zmožuje (Viktor Schauberger)
 • pramenitá voda (a také dešťová voda) je měkká na rozdíl od kohoutkové nebo studniční, která je tvrdá)
 • podle doc. Václava Cílka máme 3 druhy vod: šedou (voda, která je v kanalizaci a padá ve městě), modrou (jezera, přehrady, rybníky, řeky, potoky) a zelenou (voda v půdě, která živí rostliny)
 • množství vody na planetě je konstantní, mění se její distribuce v čase a prostoru, toto je názor většiny vědců včetně Prof. Bárty a doc. Cílka
 • voda byla, je a bude jedním z limitujících faktorů dynamiky přírodního prostředí a úrovně života společnosti (civillizací) – a archeologie je jediná věda, která toto je schopna vědecky analyzovat na základě dlouhých časových řad říká prof. Bárta
 • 1m3 neporušené půdy zadrží 200-500l vody
 • půda může zadržet až 10 x více vody než všechny nádrže, rybníky, přehrady, vodní toky dohromady

Rozlišujeme různé druhy sucha podle jejich vlivu:

 • tzv. klimatické sucho (nedostatek srážek, rostoucí telota vzduchu, tzv záporná vláhová bilance, které nastává když množství srážek ve sledovaném území je nižší než výpar)
 • tzv. hydrologické sucho (pokles průtoků v řekách a snižování stavu podzemních vod) 
 • tzv. půdní, zemědělské sucho (pokles půdní vlhkosti)

Jaké jsou příčiny nedostatku vody?

Dnes kolem nás vidíme vysušenou krajinu s narušenými lesy, které pustoší kůrovec. Kladete si logickou otázku, čím je tento nedostatek vody, který způsobuje sucho a degradaci krajiny, způsoben? Kořeny, dle doc. Václava Cílka, již můžeme hledat ve 20 letech minulého století.

I my všichni tedy, můžeme udělat změny ve svém životě, které spočívají v získání informací a přesvědčení, že omezení spotřeby vody, smysluplné cestování a nákup spotřebního zboží mohou přispět z dlouhodobého hlediska u změně současného trendu (smysluplně omezi vše co nadměrně zatěžuje přírodu). Klíčový, z pohledu Přírody a její schopnosti zadržovat vodu, je i postoj veřejnosti jako celku, k problematice, vody, životního prostředí a přírodě jako živého celku, jehož jsme součástí. Několik příkladů, které můžeme označit jako příčiny a důsledky nedostatku vody.

 • společnost chápe přírodu jako kolonií, ze které může těžit do nekonečna vše, co příroda vyprodukuje
 • dotační politika v zemědělství preferuje pěstování technických plodin a tím jsou hospodáři motivováni využívat maximální plochu, kterou mohou zařadit do této skupiny - stát na tyto dotace vydává řádově miliardy kč za rok. Současně stát vydává desítky miliard kč na obnovu zadržování vody, revitalizaci půdy narušené např. erozí, obnovu druhové pestrosti v napadených lesích atd. Současný způsob hospodaření zemědělství a lesnictví se zásadně nemění a tak investované desítky miliard ve většině případů vyletí komínem
 • narušený půdní mikrobiom včetně mikorhizy, půda je tzv. mrtvá (chemizace zemědělství a tím i lesnictví), tím dochází k vymírání fauny a omezenému zadržování povrchové vody
 • celoplanetární růst dynamický růst populace (od roku 1975 nárůst téměř o 100%, tj o cca 4 miliardy lidí) a průmyslové výroby
 • plýtvání vodou, ztráty ve vodovodní síti (až 30%), plýtvání potravinami (vyhazuje se 20-30%), které pro jejich vypěstování nebo výrobu potřebují vodu
 • lesní monokultury (hospodářské lesy, vykácené remízky (byli bydlištěm pro polní ptactvo a podporovali malý vodní cyklus), odlesňování, zastavování krajiny, důsledkem těchto zásahů je zvyšování teplody okolní krajiny a tím další vysušování krajiny
 • současný model západní civilizace, které je primárně zaměřen na zisk, nebo trvale udržitelný růst
 • klesající plocha přirozených luk, které jsou schopny akumulovat více vody i při intenzivních deštích a odolávají lépe vodní a větrné erozi
 • odkanalizování a rychlý odvod srázkové vody ze zastaveného území (tyto oběkty ještě zvyšují telotu v okolní krajině a narušují přirozený malý vodní cyklus
 • konzumní život současné západní společnosti, ale irozvojových krajin, které se chtějí vyrovnat západním zemím ve spotřebě
 • nadměrná spotřeba masa způsobená vysokým růstem populace
 • přelidněné velké aglomerace a velkoměsta (do roku 2050 bude podle odhadů žít ve městech až 75% populace), tento trend se ještě v čase zvětšuje, navíc se toto obyvatelstvo koncentruje na relativně malé území - bude se lokálně zvysovat spotřeba vody
 • umělé zásahy do přírody (přehrady, redulované toky, meliorace, vysušování bažin a mokřin, čerpání podzemní vody - tato voda číní až 50% spotřeby)
 • narušené přírodní cykly, které mají za důsledek extrémní počasí v podobě povodní, sucha, extrémních změn teplot atd.
 • dramatický pokles hladiny způsobené suchem, regulací vodních toků, čerpáním podzemních zdrojů vody a vysušování teploty posunem teplotních pásem a růstem emisí
 • vlastnická struktura (75% půdy je v nájmu) nevytváří vztah k půdě (narůstá vodní a větrná eroze) a jedinným kritérie jsou dotace a zisk
 • narušený malý a velký vodní cyklus způsobený přírodními klimatickými změnami a činností člověka
 • současná Příroda není v homeostázi s člověkem, protože je narušená vazba mezi Sluncem, vegetací, zvířaty, půdou a vodou
 • s rostoucí průměrnou teplotou se snižuje lokálně (nepravidelně kolísá v průběhu roku) spad srážek a proto je nedostatek dešťových srážek, tzv. vláhová bilance je záporná zejména ve vegetačním období (množství srážek ve sledovaném území je nižší než výpar) 
 • více

Na našem území naprší a nasněží obrovské množství vody, cca 60 miliard kubíků ročně (tento objem mírně roste, zatím neklesá) a jen 1 %  spotřebujeme jako pitnou vodu. To nám poskytuje obrovský prostor na hledání efektivního dlouhodobého řešení, protože sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince.

Jak působí a pomáhá čistá voda (pramenitá nebo z vodovodu)?

 • harmonizuje pH v těle
 • alkalizátor v těle
 • při diabetu
 • astma
 • hypertenze
 • imunitní systém
 • močové kameny
 • hydratuje také pokožku (udržuje vláčnou, pružnou pokožku bez vrásek)
 • udržuje metabolické funkce
 • udržuje řídkou krev

V současné době trapí planetu období sucha (zejména v Evropě), které je pravděpodobně způsobeno opakovanými cykly tzv. platónským rokem a lidskou činností

Jak můžeme přispět k zadržení vody v krajině a na zahrádce?

 • zkvalitňování půdy (kompostování, hnojení, mulčování atd.) a tím dochází ke zvýšení její schopnosti zadržovat vodu
 • svoji zahrádku můžeme obohatit o poznatky, které propaguje permakultura a biodynamické zemědělství
 • využívat a zadržovat dešťovou vodu na zálivku (případně na jiné využití v domácnosti) a neodvádět dešťovou vodu přímo do kanalizace
 • zredukovat tzv. vyholené trávníkové plochy (které sice vypadají nádherně, ale přispívají k likvidaci flóry a fauny na zahrádce), zvýšit druhovou pestrost zahrady
 • vybudováním jezírka, které zvýší vlhkost na pozemku a současně přitáhne spoustu prospěšných živočichů
 • obnova flóry (přirozený rozklad dřeva v lese, mechorosty, houby s podhoubím, stromová střecha - deštník atd.) a fauny v lesích jako symbiotického organismu, který má svůj řád a kterému mnohdy nerozumíme a nyní znovu postupně objevujeme...
 • navrácení k přirozené podobě lesa (bez hospodářského kácení stromů za účelem zisku) a jeho cyklům a upuštění od myšlenky hospodárského využívání lesů, zejména v kopcovitém a horském terénu
 • strom na zahradě působí jako přirozená klimatizace o ochlazuje o několik °C okolní teplotu (přirozeně stíní) a snižuje výpar vody z půdy
 • obnaženou půdu můžeme přirovnat k poškrábané nebo odřené pokožce, které se přirozeně zahojí (podobně se to děje také v přírodě, která obnaženou půdu přirozeně zacelí), obhospodařovaná pole současným způsobem zemědělství jsou však soustavně narušována technikou (je narušována přirozená ochrana půdy - jako u člověka pokožka) a to také přispívá k jejímu vysilování (snižuje se obsah minerálů, ornice, vysychá a mizí z ní život - je mrtvá) a znehodnocování (degradaci)

Latinské přísloví: salutem per aquam - zdraví díky vodě

Druhy a přírodní nápoje s vodou

 • sníh a sněhové vločky
 • kondenzovaná voda z rostlin a mladých stromků - např. bříza (pomocí igelitového sáčku nataženou na větvičku)
 • voda z listů kontryhele, rosa se sbírala ráno z listů
 • ranní rosa, kapky rosy (kapky se sbírali tak, že se položilo plátno na trávu, po chvíli nasálo tyto kapky a pak se ždímalo)
 • pramenitá přírodní voda ze studánky (s obsahem minerálů)
 • dešťová voda (tzv. měkká voda)
 • šungitová voda se vyrábí pomocí šungitové drti
 • březová voda (míza)
 • dubovka, listy dubu macerované ve vodě (používali druidé)
 • javorová voda, jarní květy javoru macerované ve vodě
 • kokosová voda
 • citronová teplá voda vhodná po ranním probuzení
 • schodnicová voda, na soutoku potůčků, tuto vodu používaly Žítkovské bohyně na bohyňování
 • Pí voda, diamantová voda atd.

Voda jako faktor ovlivňující civilizace:

 • pokud bude pokračovat současný trend, do roku 2050 můžeme očekávat zvyšování hladiny oceánů, jehož důsledkem bude zanikání některých států říká prof. Bárta, trend se však může kdykoliv změnit, o dynamice přírodního prostředí a adaptačních strategiích civilizací v minulosti stejně jako dnes toho přes veškerou snahu víme zoufale málo

Izrael má komplexní vodohospodářský systém a stal se pro Izrael největším vývozním artikem

 • pitnou vodou zásobuje arabský polosotrov
 • v Iránu se stará Izrael o vodovodní řad, ztráty v rozvodné síti jsou až 80%, do 10 roků, pokud Irán (nyní čerpá zásoby podzemních vod) neudělá zásadní změny hrozí hladomor a sucho, díky suchu, hladomoru a sankcím také hrozí migrace cca 50-ti milionů
 • v zemědělství se z více než 70 procent využívá recyklovaná voda, běžné je splachování užitkovou vodou
 • na Blízkém východě žije šest procent světové populace, ale nachází se tam jen jedno procento využitelných zdrojů sladké vody a ještě se sní nešetří
 • na Blízkém východě soustředěna polovina celosvětových kapacit k odsolování mořské vody a hledají se cesty, jak energeticky a ekologicky zatěžující technologie pro separaci solí nahradit šetrnějšími postupy
 • díky tzv. 6 denní válce v roce 1967 získal do té doby palestinský Západní břeh Jordánu, což mu umožnilo přístup k řece po celém toku včetně pramenů a tak získal dvě pětiny podzemních zásob vody, které nyní Izrael potřebuje k přežit (info.cz)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

Voda

18.05.2015
Šungitová drť na čistenie vody v studni ( balenie po 1000g )
Šungitová drť na čištění vody ve studni ( balení po 1000g )
13.08.2018
AWA superfoods Zeolit 500g
Zeolit je přírodní krystalický vulkanický materiál (klinoptilolit - krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin Ca, K, Na, Mg) se strukturou včelího plástu.
26.05.2015
Šungitová drť ( šungitový štěrk ) 330g, 3ks
dovoz šungitu, šungitové pyramidy, Šungitová drť ( šungitový štěrk ) 330g, 3ks
30.04.2015
Šungitová drť 150g
kompletní nabídka šungitových výrobků, šungitová drť, pyramidy, přívěšky, balzáma šungitová komnata, šungit
04.05.2015
Šungitová drť 100g
Šungitová drť 100g na čištění vody.
30.04.2015
Šungitová drť 330g
Šungitová drť 300g, šungitový štěrk, šungitové výrobky.
Navštívte Awashop.sk - Superfoods, Kozmetika v ShopMania